Ustawa o Izbach Budowlanych


  

   

    

in English

in Deutsch

Espanol

en francais
   

Ustaw jako startową
Dodaj do ulubionych

 
Powiadamiacz

Jeśli chcesz powiadomić kogoś o tej witrynie wpisz jego adres email

 

 

 

17 stycznia Sejm znowelizował Ustawę o samorządach zawodowych inżynierów budownictwa (patrz poniżej). Ustawa ta miała wejść w życie 25 stycznia 2002 r. i nakładała na inżynierów z uprawnieniami budowlanymi obowiązek przynależności do Izby

Skąd nowelizacja:


1. Sejm obawiał się, że Izby nie zdążą się zorganizować (nie będzie zjazdów i nie rozpoczną działania organy Izb), co w konsekwencji uniemożliwiłoby pełnienie samodzielnych funkcji technicznych inżynierom z uprawnieniami.


2. W Ustawie z 2001 r. nie określono źródeł finansowania komitetów organizacyjnych Izb (!) oraz powoływania pełnomocników okręgowych odpowiedzialnych za dokonywanie wpisu na listę członków Izby.

Nowelizacja Ustawy:


1. Powstaną Komitety Organizacyjne Izb (inż. budownictwa i urbanistów).


2. Komitety mają opracować projekty regulaminów zjazdów  okręgowych i krajowych oraz wyborów delegatów na zjazd.


3. Do 31.03.2002 r. Komitety muszą ustanowić pełnomocników okręgowych (okręgi i siedziby).

 

4. Osoby z uprawnieniami mają złożyć swoje dokumenty u pełnomocnika, który ma obowiązek je sprawdzić, potem nastąpi wpis na listę członków izby okręgowej.


5. Pzy składaniu wniosków pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł na poczet przyszłej składki członkowskiej. Z tych opłat pokrywać się będzie koszty działania Komitetów Organizacyjnych.


6. Zjazdy okręgowe i krajowe mają odbyć do 31.12.2002 r.

 

Nowelizację musi jeszcze przegłosować Senat RP i podpisać prezydent.

 

 

 

 

 

Jak jest (było).

 

Od wejścia w życie Prawa Budowlanego w 1995 r. branża drogowa utraciła możliwość zdobycia uprawnień budowlanych w swojej specjalności – ustawa je zlikwidowała. Mimo wielu starań przez ostatnie 6 lat nie udało się tak znowelizować Ustawy Prawo Budowlane, aby przywrócić stan korzystny dla drogowców.

 

Istnienie jednej specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w której zawierać się miała także technika drogowa prowadziło do przypadków, gdy na egzaminie drogowiec odpytywany był z np. kominów, konstrukcji drewnianych itp. 

 

Zgodnie z Prawem Budowlanym z 1994 r. wniosek o wydanie uprawnień budowlanych składało się do wojewody właściwego dla miejsca zamieszkania.

 

 

Ustawa o Samorządach Zawodowych Inżynierów z 2000 r.

 

W 2000 r. Sejm uchwalił ustawę o samorządach zawodowych inżynierów i przekazał prawo do nadawania uprawnień budowlanych do mającej powstać Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa. KIIB  przejmie od wojewodów organizację egzaminów na uprawnienia budowlane, prowadzenie rejestrów inżynierów itd.

 

KIIB będzie zrzeszało posiadających uprawnienia budowlane. Przynależność do KIIB będzie wiązała się z podtrzymaniem posiadanych uprawnień – brak przynależności do KIIB oznacza utratę uprawnień (art. 6 ust.1 Ustawy).

 

Wniosek należy złożyć w okręgowym Oddziale PZITB.

 

Poniżej wybrane fragmenty Ustawy o samorządzie zawodowym inżynierów.

 

 

 

Pełny tekst Ustawy z 15.12.2000 r. (spakowany ZIP-em).


Wybrane fragmenty USTAWY z dnia 15 grudnia 2000 r. 

O samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 

(Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001r.) 

 

Ustawa określa organizację i zadania samorządów zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów, a także prawa i obowiązki członków tych samorządów.

 

(...)

 

Art. 5.
2. Izby inżynierów budownictwa zrzeszają osoby, które:
1) posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt
2-5 ustawy - Prawo budowlane,
2) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1
ustawy - Prawo budowlane, w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt 2-4 ustawy -
Prawo budowlane,
3) posiadają uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o
których mowa w pkt 1 i 2, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo
budowlane.

 

Art. 6. 1. Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania
zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
.
2. Członek izby samorządu zawodowego podlega obowiązkowi ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
.

 

Art. 8. Do zadań samorządów zawodowych należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez
członków izb,
2) reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków,
3) ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem,
4) nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w
art. 14 ust. 1 pkt 1-5 ustawy - Prawo budowlane, zwanych dalej "uprawnieniami
budowlanymi", uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz nadawanie
tytułu rzeczoznawcy budowlanego
,
5) przeprowadzanie egzaminów oraz potwierdzanie kwalifikacji osób, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 3-5,
8) współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa lub urbanistów,
10) prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej
członków samorządów zawodowych,
11) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury, budownictwa lub
zagospodarowania przestrzennego,
 
Art. 19.
2. Okręgowa rada izby podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę członków okręgowej
izby oraz skreślenia z listy lub zawieszenia w prawach członka.
3. Uchwała rady okręgowej izby w sprawie wpisu na listę członków powinna być podjęta
w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis
.

 

Art. 24. 1. Okręgowa komisja kwalifikacyjna:
1) prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawach nadawania uprawnień budowlanych,
zwane dalej "postępowaniami kwalifikacyjnymi"
,
2) przeprowadza egzaminy w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wydaje
decyzje o nadaniu tych uprawnień
, z zastrzeżeniem art. 33 pkt 9,
3) przeprowadza egzamin oraz potwierdza kwalifikacje osób, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 3-5, z zastrzeżeniem art. 33 pkt 8,
4) przesyła decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych do okręgowej rady izby oraz do
centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a pkt 3 lit. a) ustawy - Prawo budowlane,
5) prowadzi rejestr osób, którym nadała uprawnienia budowlane,

 

Art. 39. Osoby, o których mowa w art. 12a ustawy - Prawo budowlane oraz w art. 5 ust.
3 pkt 6 i ust. 4 ustawy, podlegają na ich wniosek wpisowi na listę członków wskazanej przez
nich okręgowej izby i podlegają przepisom ustawy, z zastrzeżeniem art. 33 pkt 8 i 9.
 

Art. 41. Członek izby jest obowiązany:
1) przestrzegać przy wykonywaniu czynności zawodowych obowiązujących przepisów oraz
zasad wiedzy technicznej lub urbanistycznej,
2) przestrzegać zasad etyki zawodowej,
3) stosować się do uchwał organów izby,
4) regularnie opłacać składki członkowskie.
 

Art. 42. 1. Skreślenie z listy członków okręgowej izby następuje w wypadku:
1) wniosku członka,
2) orzeczenia o stwierdzeniu utraty uprawnień budowlanych,
3) orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 4,
4) śmierci członka.
2. Skreślenie z listy członków okręgowych izb może nastąpić także w wypadku
nieuiszczania składek członkowskich przez okres 1 roku. Data ostatniej aktualizacji: 14 października 2006
Witryna istnieje od stycznia 1999 r.

Optymalizowane dla rozdzielczości 800x600, IE 4+

Webmaster road.pl
Copyright 1999 - 2005  by Krzysztof Błażejowski
zasady korzystania z witryny www.road.pl